1. மொழி :

வாகனம் வாங்கும் முகூர்த்தம் 2021

வாகன வாங்கும் முகூர்த்தம் 2021 க்கன New Delhi, India

தேதி Start Time End Time
வெள்ளி கிழமை, 01 ஜனவரி 09:35:14 20:15:21
புதன் கிழமை, 06 ஜனவரி 07:14:57 26:08:44
வெள்ளி கிழமை, 08 ஜனவரி 07:15:10 14:13:06
வெள்ளி கிழமை, 15 ஜனவரி 08:06:32 31:15:08
ஞாயிற்று கிழமை, 24 ஜனவரி 07:13:10 22:59:32
வியாழன் கிழமை, 28 ஜனவரி 07:11:37 27:50:37
புதன் கிழமை, 03 பிப்ரவரி 07:08:32 14:13:54
வியாழன் கிழமை, 04 பிப்ரவரி 12:09:19 19:45:40
வெள்ளி கிழமை, 12 பிப்ரவரி 07:02:25 24:31:35
ஞாயிற்று கிழமை, 21 பிப்ரவரி 15:43:44 30:54:45
திங்கள் கிழமை, 22 பிப்ரவரி 06:53:49 10:58:12
புதன் கிழமை, 24 பிப்ரவரி 18:07:29 30:51:54
வியாழன் கிழமை, 25 பிப்ரவரி 06:50:55 13:17:57
திங்கள் கிழமை, 01 மார்ச் 08:37:33 30:46:55
புதன் கிழமை, 03 மார்ச் 06:44:49 25:36:21
புதன் கிழமை, 10 மார்ச் 14:42:01 30:37:13
வியாழன் கிழமை, 11 மார்ச் 06:36:06 14:41:39
திங்கள் கிழமை, 15 மார்ச் 18:51:40 28:44:20
வெள்ளி கிழமை, 19 மார்ச் 13:44:39 28:50:04
ஞாயிற்று கிழமை, 21 மார்ச் 07:11:36 19:24:49
புதன் கிழமை, 24 மார்ச் 06:21:12 23:13:07
ஞாயிற்று கிழமை, 28 மார்ச் 17:36:33 30:16:32
திங்கள் கிழமை, 29 மார்ச் 06:15:24 20:56:32
வியாழன் கிழமை, 01 ஏப்ரல் 11:02:16 30:11:55
புதன் கிழமை, 07 ஏப்ரல் 06:05:04 26:30:47
வெள்ளி கிழமை, 16 ஏப்ரல் 18:07:38 29:55:16
ஞாயிற்று கிழமை, 25 ஏப்ரல் 05:46:15 16:15:08
திங்கள் கிழமை, 26 ஏப்ரல் 12:46:12 29:45:20
வியாழன் கிழமை, 29 ஏப்ரல் 05:42:35 14:30:21
திங்கள் கிழமை, 03 மே 13:41:39 29:39:10
புதன் கிழமை, 05 மே 13:24:03 29:37:35
வியாழன் கிழமை, 06 மே 05:36:47 10:32:38
ஞாயிற்று கிழமை, 09 மே 05:34:34 17:29:18
வெள்ளி கிழமை, 14 மே 05:40:13 29:31:14
ஞாயிற்று கிழமை, 16 மே 11:14:05 29:30:02
திங்கள் கிழமை, 17 மே 05:29:28 29:29:28
திங்கள் கிழமை, 24 மே 05:26:08 24:13:15
புதன் கிழமை, 26 மே 05:25:23 25:16:10
ஞாயிற்று கிழமை, 30 மே 16:41:53 29:24:07
திங்கள் கிழமை, 31 மே 05:23:52 25:08:10
புதன் கிழமை, 02 ஜூன் 05:23:25 17:00:07
வெள்ளி கிழமை, 04 ஜூன் 20:47:29 29:23:05
வியாழன் கிழமை, 10 ஜூன் 16:24:10 29:22:34
வெள்ளி கிழமை, 11 ஜூன் 05:22:34 14:30:41
ஞாயிற்று கிழமை, 13 ஜூன் 05:22:36 21:42:08
ஞாயிற்று கிழமை, 20 ஜூன் 05:23:25 29:23:25
திங்கள் கிழமை, 21 ஜூன் 05:23:36 13:33:42
ஞாயிற்று கிழமை, 27 ஜூன் 05:25:09 15:56:19
திங்கள் கிழமை, 28 ஜூன் 14:18:22 29:25:28
வெள்ளி கிழமை, 02 ஜூலை 05:26:52 15:31:08
புதன் கிழமை, 07 ஜூலை 05:28:57 27:23:00
திங்கள் கிழமை, 19 ஜூலை 22:27:30 29:34:52
திங்கள் கிழமை, 26 ஜூலை 05:38:42 26:56:47
வியாழன் கிழமை, 29 ஜூலை 12:02:58 27:57:09
புதன் கிழமை, 04 ஆகஸ்ட் 05:43:48 15:20:04
வெள்ளி கிழமை, 06 ஆகஸ்ட் 06:37:37 18:30:33
வியாழன் கிழமை, 12 ஆகஸ்ட் 15:27:01 29:48:15
வெள்ளி கிழமை, 13 ஆகஸ்ட் 05:48:49 29:48:49
ஞாயிற்று கிழமை, 22 ஆகஸ்ட் 05:53:39 29:53:39
திங்கள் கிழமை, 23 ஆகஸ்ட் 05:54:10 16:33:05
வியாழன் கிழமை, 26 ஆகஸ்ட் 17:16:26 22:29:36
திங்கள் கிழமை, 30 ஆகஸ்ட் 06:39:32 26:02:32
புதன் கிழமை, 01 செப்டம்பர் 05:58:47 12:35:07
வியாழன் கிழமை, 02 செப்டம்பர் 14:57:22 29:59:16
வியாழன் கிழமை, 09 செப்டம்பர் 06:02:45 24:20:20
ஞாயிற்று கிழமை, 12 செப்டம்பர் 09:50:41 17:22:38
ஞாயிற்று கிழமை, 26 செப்டம்பர் 14:33:34 30:11:09
திங்கள் கிழமை, 27 செப்டம்பர் 06:11:39 15:46:07
வெள்ளி கிழமை, 01 அக்டோபர் 06:13:44 26:57:55
புதன் கிழமை, 06 அக்டோபர் 16:37:19 30:16:24
வியாழன் கிழமை, 07 அக்டோபர் 06:16:56 13:49:01
வெள்ளி கிழமை, 08 அக்டோபர் 10:50:47 18:59:55
ஞாயிற்று கிழமை, 10 அக்டோபர் 06:18:37 14:44:31
வியாழன் கிழமை, 14 அக்டோபர் 18:54:40 30:20:57
வெள்ளி கிழமை, 15 அக்டோபர் 06:21:33 30:21:33
புதன் கிழமை, 20 அக்டோபர் 06:24:37 14:02:40
திங்கள் கிழமை, 25 அக்டோபர் 06:27:51 28:11:09
வியாழன் கிழமை, 28 அக்டோபர் 12:51:39 30:29:54
வெள்ளி கிழமை, 29 அக்டோபர் 06:30:35 11:38:47
வியாழன் கிழமை, 11 நவம்பர் 06:51:26 30:40:11
ஞாயிற்று கிழமை, 21 நவம்பர் 19:49:48 30:48:04
புதன் கிழமை, 24 நவம்பர் 06:50:28 30:50:28
வியாழன் கிழமை, 25 நவம்பர் 06:51:16 18:49:34
திங்கள் கிழமை, 29 நவம்பர் 21:42:40 30:54:25
வியாழன் கிழமை, 02 டிசம்பர் 06:56:44 16:28:20
புதன் கிழமை, 08 டிசம்பர் 07:01:13 31:01:13
வியாழன் கிழமை, 09 டிசம்பர் 07:01:55 19:56:07
திங்கள் கிழமை, 13 டிசம்பர் 07:04:38 26:05:48
ஞாயிற்று கிழமை, 19 டிசம்பர் 07:08:17 16:52:19
புதன் கிழமை, 22 டிசம்பர் 07:09:52 16:54:54
திங்கள் கிழமை, 27 டிசம்பர் 07:12:07 19:31:33
புதன் கிழமை, 29 டிசம்பர் 07:12:50 26:39:12
வெள்ளி கிழமை, 31 டிசம்பர் 10:42:03 22:04:40

In Hinduism, auspicious ceremonies or activities are always carried out in a Shubh Muhurat. There are various muhurats (Date, Nakshatra, and Lagna) available in Hindu Calendar for purchasing new cars or vehicles alongside Marriage, Griha Pravesh, Mundan Muhurats. It is believed that by buying one’s preferred vehicle in a shubh muhurat brings peace and prosperity in their lives as well as reduces the risk of any undesirable or unexpected event. From personal to commercial, muhurats are available for all vehicles including cars, bikes, trucks, etc.

Shubh Muhurat - Tithi (Date), Nakshatra, Lagna (Ascendant) and Day Analysis

Char (Cardinal) Nakshatra: Swati, Punarvasu, Dhanishta and Satabhisha are called as Char Nakshatra, and are exceptionally propitious for buying new car, used cars or any other vehicle. These Char Nakshatra are also considered auspicious for driving a vehicle for the first time. One can also prefer other Nakshatra for purchasing a vehicle.

Auspicious Days: Monday, Wednesday, Thursday, Friday and Sunday are propitious for buying a vehicle. However, Friday is most favourable among them.

Auspicious Dates: Prathama, Tritiya, Panchami, Shashti, Dashami, Ekadashi, Trayodashi and Purnima Tithi are considered aucpicious for purchasing a car of your choice or any other vehicle. However, one must not buy a car on Amavasya Tithi.

Auspicious Lagna: Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius and Pisces Ascendant are highly advantageous for carrying out this auspicious task.

Cardinal and Dual Sign Lagna (Char and Dvi Svabhava): Cardinal and Dual Lagna are favourable for driving as well as purchasing of cars. Among all sign ascendants (Lagna), Aries, Cancer, Libra and Capricorn are Char Lagna, and Gemini, Sagittarius and Pisces are Dvi Svabhava Lagna.

Planetary positions: Moon should not be present in Sixth, Eighth and Twelfth House on the day of vehicle purchase. Furthermore, position of the ruler of Fourth House and Venus in a person’s Horoscope must also be analysed.

Apart from the above Shubh Muhurats, there are several other auspicious moments where one could buy a vehicle without considering a particular muhurat. Akshaya Tritiya, Sarvartha Siddhi Yoga, Guru Pushya Yoga, Ravi Pushya Yoga, Amrit Siddhi Yoga, etc are some examples. These moments are highly significant in Hindu religion as well as in Vedic Astrology. One can perform a particular auspicious activity, whether buying a vehicle or mundan sanskar or other ceremony, on this occasion without considering a muhurat. However, this is not completely applicable where marriage ceremony is concerned.।

Rahu Kaal - Period to avoid Purchasing a Vehicle

As per Vedic Astrology, Rahu is a malefic planet, which reflects bad results on an individuals’ life. It is the very nature of Rahu to create problems and hurdles during an auspicious activity. So, it is advised by expert astrologers that one should not perform any propitious ceremony or task in Rahu Kaal.

●  Activities started during this period are not concluded without hassles, which could be any, considering the position of Rahu in your Kundali.
●  One must not purchase car, bike or other vehicle, house, Jewelry, etc in this period.
●  One should also avoid buying or selling a vehicle during Rahu Kaal.

Lucky Color of Your Car as per Birth Sign

Every person wants to buy his/her desired car or vehicle in a muhurat beneficial to them, which depends on the position of planets and Nakshatra in their Kundli. Other than this, Color of the Car is also considered at the time of purchase as it holds high astrological significance.

Aries- Blue or similar colored Cars are fortuitous for the people of this sign. Although, they should avoid purchasing a vehicle in black and brown color.

Taurus- White and Cream colored vehicles are felicitous for the natives of Taurus. However, avoid yellow and pink colored vehicles.

Gemini- Purchasing a Green or Cream colored vehicle is beneficial for Gemini people.

Cancer- People of this sign should buy black, yellow or red colored car as this color is beneficial for them.

Leo- Grey or similar colored cars will be fruitful for the natives of Leo.

Virgo- Buying a vehicle in White or Blue color is considered auspicious for the people of this Zodiac sign. However, they should avoid buying a car in red color.

Libra- Black or Brown colored cars are believed to be propitious for Libra people.

Scorpio- White colored vehicle should be bought by the natives of this Zodiac sign. However, they should not purchase Black colored car or any other vehicle.

Sagittarius- Silver or Red colored Car is auspicious for the people of Sagittarius, but they should avoid purchasing Black and Blue vehicle.

Capricorn- White, Grey and Slate colored vehicles are fruitful for this Zodiac natives.

Aquarius- Aquarius people should purchase White, Grey or Blue color Car or other vehicle.

Pisces- Yellow, Orange or Golden colored car is propitious for the natives of Pisces.

Just like a new house, purchasing a vehicle is the dream of every person and therefore, buying it in a shubh muhurat is necessary to overcome any bad influence or event that might occur later. It is also among the important necessities of your life, whether for personal use or as a source of income. So, after buying your desired vehicle, you should also perform its Puja in order to maintain the peace and prosperity of your life.

AstroSage on Mobile ALL MOBILE APPS

AstroSage TV SUBSCRIBE

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Navagrah Yantras

Yantra to pacify planets and have a happy life .. get from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com