ശരദ നവരാത്രി 2022 തിയ്യതികളും മുഹൂർത്തവും New Delhi, India
  • Varta Astrologers
  • Ravikishore
  • Esha
  • Poonam
  • Rakesh
  1. Lang :

ശരദ നവരാത്രി 2022

New Delhi, India ശരദ് നവരാത്രി തീയതികൾ

Navratri Day 1

പ്രതിപതം

Maa Shailputri Puja

Ghatasthapana

26

സെപ്റ്റംബർ 2022

(തിങ്കള്‍)

Navratri Day 2

ദ്വിതിയ

Maa Brahmacharini Puja

27

സെപ്റ്റംബർ 2022

(ചൊവ്വ)

Navratri Day 3

തൃതീയ

Maa Chandraghanta Puja

28

സെപ്റ്റംബർ 2022

(ബുധന്‍)

Navratri Day 4

ചതുർഥി

Maa Kushmanda Puja

29

സെപ്റ്റംബർ 2022

(വ്യാഴം)

Navratri Day 5

പഞ്ചമി

Maa Skandamata Puja

30

സെപ്റ്റംബർ 2022

(വെള്ളി)

Navratri Day 6

ഷഷ്ടി

Maa Katyayani Puja

1

ഒക്റ്റോബർ 2022

(ശനി)

Navratri Day 7

സപ്തമി

Maa Kalaratri Puja

2

ഒക്റ്റോബർ 2022

(ഞായർ)

Navratri Day 8

അഷ്ടമി

Maa MahaGauri Puja

Durga Puja Ashtami

3

ഒക്റ്റോബർ 2022

(തിങ്കള്‍)

Navratri Day 9

നവമി

Maa Siddhidatri Puja

Durga Maha Navami Puja

4

ഒക്റ്റോബർ 2022

(ചൊവ്വ)

Navratri Day 10

ദശമി

Durga Visarjan

Vijay Dashmi

5

ഒക്റ്റോബർ 2022

(ബുധന്‍)

Navratri is a nine-day long, auspicious festival celebrated all over India for different reasons every year. It is culturally dedicated to Goddess Durga, an exemplar of Shakti or the cosmic energy. Among all the five Navratras (Chaitra, Aashad, Ashwin, Paush and Magh) that fall in a year, Sharad Navratri is the most essential one. Apart from that, Magh, Ashadha & Paush are known as Gupt Navratris.

Sharad Navratri is observed in the month of September/ October. The Navratri festival is widely commemorated throughout the country with full enthusiasm. During this 9 day festival of Navratri, the 9 manifestations of Goddess Durga are worshipped. Each manifestation of Goddess Durga exemplifies a distinctive virtue and is believed to accord spiritual and worldly fulfillment.

Cultural Traditions and Significance

Sharad Navratri commences on the first and ends on the tenth day of the bright half of the lunar month, Ashwin. Sharad Navratri festival is dedicated to Maa Durga and celebrated with tremendous zeal and enthusiasm, especially in Northern and Eastern India. The tenth day is oftenly referred to as ‘VIJAYADASHAMI’ or ‘DUSSEHRA’. Sharad Navratri is celebrated in the Ashwin month or the Sharad month which indicates the beginning of winters.

During the festival of Navratri, people from cities and villages come together to perform Navratri Puja in their house or in shrines epitomizing different manifestations of Goddess Durga. During this nine day festival chanting of mantras, renditions of bhajans or holy songs accompany the Navratri Puja rituals for nine consecutive days.

Mythological Significance

As per the scripted details, Lord Ram worshipped the Divine power in order to defeat Demon King Lord Raavan and kill him. He proclaimed the message of Good Triumphing Over Evil.

Have a look at the Nine Days of Sharad Navratri and Rituals to be conducted:

●  Day 1 - Maa Shailputri Puja - The first form of Maa Durga, Maa Shailputri represents the planet Moon. Worshipping her can help to eliminate any bad effects or omens.
●  Day 2 - Maa Brahmacharini Puja - As per astrology, Maa Brahmacharini controls the planet Mars and diminishes any bad effects if worshipped with a pure heart.
●  Day 3 - Maa Chandraghanta Puja - Maa Chandraghata dominates the planet Venus and offers courage and fearlessness.
●  Day 4 - Maa Kushmanda Puja - Maa Kushmanda represents the planet Sun and eliminates any ill-effects in the nearby future.
●  Day 5 - Maa Skandamata Puja - Maa Skand Mata represents the planet Mercury and is very compassionate towards her devotee.
●  Day 6 - Maa Katyayani Puja - Jupiter planet is controlled by Maa Katyayani. She provides courage and prowess to her worshippers.
●  Day 7 - Maa Kaalratri Puja - Maa Kaalratri controls the Saturn planet and symbolises valour.
●  Day 8 - Maa Mahagauri Puja - Maa Mahagauri is the divine controller of planet Rahu and pacify harmful effects.
●  Day 9 - Maa Siddhidatri Puja - Maa Siddhidatri dominates the planet Ketu and offers wisdom and knowledge.

Importance of Colors in Navratri

Apart from this, each Navratri is related to a particular color. The Navratri Color are listed below. It is believed that using these colors during Navratri festival will fetch you good luck.

  Pratipada - Yellow
  Dwitiya - Green
  Tritiya - Grey
  Chaturthi - Orange
  Panchami - White
  Shashthi - Red
  Saptami- Royal Blue
  Ashtami - Pink
  Navmi - Purple

We, at AstroSage, wish you all a very happy and prosperous Sharad Navratri. May Goddess Durga bestow upon you peace, happiness and good health.

AstroSage on Mobile ALL MOBILE APPS

AstroSage TV SUBSCRIBE

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Navagrah Yantras

Yantra to pacify planets and have a happy life .. get from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com