1. மொழி :

அக்ஷய திரிதி 2021 தேதி மற்றும் முகூர்த்தம்

2021 இல் அக்ஷய திரிதி எப்போது?

14

மே, 2021

(வெள்ளி கிழமை)

Akshaya Tritiya Muhurat For New Delhi, India

Akshaya Tritiya Puja Muhurat :
05:40:13 to 12:17:35
காலம் :
6 ஹவர் 37 நிமிடம்

வாருங்கள் 2021 ஆம் ஆண்டு அக்ஷய திரிதி எப்போது என்று தெரிந்து கொள்வோம் அல்லது அக்ஷய திரிதி 2021ஆம் தேதி மற்றும் முகூர்த்தம்.

Akshaya Tritiya, which is also known as Akha Teej, is celebrated on Vaishakh Shukla Tritiya (the third Hindu date of the bright half of the Hindu month Vaishakh). It is a major festival for the people of Sanatana Dharma.

On this day, donations, holy bath, Yajna, Japa, etc. give tremendous results. Akshaya Tritiya is a Sanskrit term. Akshaya means something which cannot be destroyed and Tritiya is the third date in the Hindu month.

Akshaya Tritiya Muhurat

1.  Akshay Tritiya is celebrated on the day when Tritiya Tithi of the bright half of Vaishakh is prevailing during the Purvahan Kaal.
2.  If Tritiya is covering the Purvahan of 2 consecutive days, second day will be considered as the event. However, some people believe that it can only be celebrated on the second in one condition i.e. Tritiya Tithi must prevail for more than 3 Muhurats of that day.
3.  If Akshay Trutiya occurs on Monday or Wednesday along with Rohini Nakshatra, its auspiciousness increases immensely.

Akshaya Tritiya Vrat & Pujan Vidhi

Akshaya Tritiya Puja is not that a difficult thing to do. Follow the methods given below and perform Akshaya Tritiya Puja at home:

1.  The one who observes fast on this day must get ready wearing yellow clothes early in the morning.
2.  Now, at home, bathe the Vishnu?s idol in Gangajal and offer Tulsi, yellow flower garland or just yellow flowers.
3.  After that, light incense and Ghee wick lamp, and settle on a yellow seat.
4.  Further, recite texts related to Vishnu like Vishnu Sahasranama, Vishnu Chalisa.
5.  At the end, sing the Aarti of Vishnu Ji.
6.  Along with this, if the worshipper can make donations or offer food to the needy people, it will give great results.

Note: If it is difficult to keep the full day fast, one may take yellow Halwa, banana, or yellow sweet rice.

As per the ancient legends, Nar-Narayan, Parashuram, and Hayagreeva had incarnated on this day. That is why some people offer Sattu of wheat or barley, soft Kakadi (a type of cucumber), and soaked Chana Daal (gram pulses) to these Gods.

Akshaya Tritiya Legend

As per the Puranas, Yudhishthir had expressed it to Lord Krishna that he wants to know the significance of the Akshay Tritya. Hence, Krishna told him that it is a very auspicious day. On this day, those who bathe before the midday and perform Japa, Tapa, Homa, Yajna, study of scriptures, Pitru-Tarpan, donations, etc. receive tremendous auspicious results.

In ancient times, there was a poor and virtuous man, who had faith in the Gods. Being poverty-stricken, he used to stay very disturbed. Somebody suggested him about Akshya Tritiya Vrat. Hence, he performed this fast very ritualistically like waking up early in the morning, bathing in Ganga river, worshipping the Gods, and giving donations.This man became the King of Kushavati in next birth. Thanks to the effects of those Atchaya Tritiya rituals, he became quite mighty and rich.

Akshaya Tritiya Significance

1.  Akhatrij is one among those days that are considered as Sadhe Teen Shubh Muhurat (3 and a half auspicious days) of the year. On this day, one may perform many auspicious things.
2.  Bathing in Ganga also has special significance on this day. One who performs Ganga Snana on this day gets rid of all the negativities.
3.  Also, one may perform Pitru Shradh on this day. Barley, wheat, grams, Sattu, curd-rice, things made of milk, etc. must be donated in the name of ancestors and after that, a Pandit (Hindu priest) must be offered food.
4.  It is believed to be quite auspicious if you perform Shraddh of your ancestors at a religious place on this day.
5.  Some people also believe that it is auspicious to buy gold on this day.
6.  On this day only, Parashuram and Hayagreeva had incarnated.
7.  Treta Yuga had also begun on the very same day.
8.  The doors of Shri Badrinath Temple opens on this day.

Due to all these reasons, this festival is considered quite auspicious and fruitful. We hope that this little piece of informations will help you make the best out of this festival.

Happy Akshaya Tritiya!

AstroSage on Mobile ALL MOBILE APPS

AstroSage TV SUBSCRIBE

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Navagrah Yantras

Yantra to pacify planets and have a happy life .. get from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com