1. மொழி :

மாசிக் சிவராத்திரி 2021 தேதிகள்

மாசிக் சிவராத்திரி தேதிகள் New Delhi, India

தேதி திருவிழாக்கள்
திங்கள் கிழமை, 11 ஜனவரி மாசிக் சிவராத்திரி
புதன் கிழமை, 10 பிப்ரவரி மாசிக் சிவராத்திரி
வியாழன் கிழமை, 11 மார்ச் மாசிக் சிவராத்திரி
சனி கிழமை, 10 ஏப்ரல் மாசிக் சிவராத்திரி
ஞாயிற்று கிழமை, 09 மே மாசிக் சிவராத்திரி
செவ்வாய் கிழமை, 08 ஜூன் மாசிக் சிவராத்திரி
வியாழன் கிழமை, 08 ஜூலை மாசிக் சிவராத்திரி
வெள்ளி கிழமை, 06 ஆகஸ்ட் மாசிக் சிவராத்திரி
ஞாயிற்று கிழமை, 05 செப்டம்பர் மாசிக் சிவராத்திரி
திங்கள் கிழமை, 04 அக்டோபர் மாசிக் சிவராத்திரி
புதன் கிழமை, 03 நவம்பர் மாசிக் சிவராத்திரி
வியாழன் கிழமை, 02 டிசம்பர் மாசிக் சிவராத்திரி

As per Hindu Calendar, Masik Shivratri is celebrated on the 14th day of each month during the waning moon (Krishna Paksha) half. Masik means ‘monthly’ and Shivaratri means ‘night of Lord Shiva’. The day is observed every month whereas Mahashivratri falls once in a year. The fast of Masik Shivratri helps spinsters attain desired partners. Not only the day helps devotees control their senses but it also helps them to curb malevolent feelings of anger, jealousy, pride, and greed.

The Significance of Masik Shivratri

Masik Shivratri is considered as a powerful and auspicious fast dedicated to the supreme lord, Shiva. It is observed by men and women for improved living and betterment of the future. It is believed that if you chant Shiva mantra Om Namah Shivaya for the entire day and night, then you can keep yourself away from all the worldly desires. Some of the advantages of keeping Masik Shivratri fast include speedy recovery, pink health, and outbound happiness. It is said that with this fast, one can attain salvation, liberation, and freedom from all the stress and misfortunes of a lifetime.

Mahashivratri: The Possibility to Integrate Human Body

Shivaratri is the 14th night of the lunar month. It is considered as the darkest night because it comes before the new moon or Amavasya. Mahashivratri is a night of endless possibilities, spiritual success, and outbound growth and happiness. Worshiping Lord Shiva with pure heart and soul helps you attain salvation and grace for a lifetime.

●  Shaving Head on Mahashivratri

People shave their head on Mahashivratri because it comes before the new moon day when there is an upward force of energy in the human system. Shaving one’s head on the day of Mahashivratri is seen as a symbol of spiritual enlightenment and mental clarity.

●  Force of Energy on Mahashivratri

Among all the twelve Shivaratri that falls in the Hindu calendar, Mahashivratri holds the most spiritual importance. This is a day when nature pushes human beings towards one’s spiritual self. The significance of this night-long festival is to allow natural upsurge of energies in the universe.

●  Mahashivratri: A day of Spiritual Importance

Mahashivratri is significant for people who walk on the path of enlightenment and growth. People who live in family observe Mahashivratri as Shiva’s wedding anniversary. Those with worldly ambitions see that day as the day Shiva defeated all his enemies.

Fasting on Shivratri

Be it Masik Shivratri or Mahashivratri, devotees follow the same fast procedure.

●  First, they take a bath with sesame seeds as it helps them to remove body impurities
●  After that, they visit Shiva temple and do hymns, bhajans, and prayers to please Lord Shiva
●  People offer honey, sandalwood paste, yogurt, rosewater, and flowers to worship Shiva Linga
●  People also offer Aegle Marmelos (bel Patra), betel leaves (paan patta), rice, and fruits, to adorn the deity
●  Diyas and incense sticks are lighted to invoke Lord Shiva’s blessings
●  Devotees also apply sacred ash (vibhuti or bhasma) on their forehead
●  The mantra Om Namah Shivaya is chanted throughout the day and night
●  It is said that the mantra is capable of liberating you from your previous sins

AstroSage on Mobile ALL MOBILE APPS

AstroSage TV SUBSCRIBE

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Navagrah Yantras

Yantra to pacify planets and have a happy life .. get from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com