1. மொழி :

சாத் பூஜை 2020 தேதி மற்றும் முகூர்த்தம்

2020இல் சாத் பூஜை எப்போது?

20

நவம்பர், 2020

(வெள்ளி கிழமை)

Chhath Puja Muhurat For New Delhi, India

20 நவம்பர் (Sandhya Arghya) Sunset time :
17:25:26
21 நவம்பர் (Usha Arghya) Sunrise time :
06:48:52

வாருங்கள் 2020 ஆம் ஆண்டு சாத் பூஜை எப்போது என்று தெரிந்து கொள்வோம் அல்லது சாத் பூஜை 2020ஆம் தேதி மற்றும் முகூர்த்தம்.

Chhath Puja, also known as Sun Shashthi is celebrated on Kartik Shukla Shashthi. This festival is celebrated after 6 days of Diwali and mainly celebrated in the states of Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand with great fanfare. On Chhath Puja, worshiping Sun God and Chhathi maiya helps you gain health, wealth and happiness. In the last few years, Chhath Pooja has got a special significance as a folk festival. This is the reason why the festival is celebrated with great pomp and show.

Significance of Chhath Puja & Chhathi Maiya

The Chhath Puja is dedicated to the Sun God. The sun is the god visible to every being, is the basis of life of all creatures on earth. Along with the Sun God, Chhathi Maiya is also worshipped on this day. According to Vedic Astrology, Chhathi maiya or Chhathi mata protects the offspring and provides longevity to them.

In the Hindu religion, the Shashthi Devi has also been known as Manas Daughter of Brahma ji. In the Puranas, she is also said to be the mother Katyayani, who is worshiped on Navratri on the Shashti date. Shashthi Devi is said to be Chhath Maiya in the local language of Bihar-Jharkhand.

The Festival of Chhath Puja

Chhath Puja is a folk festival that lasted four days. This is a four-day festival, which starts with Kartik Shukla Chaturthi and ends with Kartik Shukla Saptami.

Nahay Khay (first day)

This is the first day of Chhath Puja. This means that after bathing, the house is cleaned and vegetarian food is eaten to protect the mind from the vengeful tendency.

Kharna (Second Day)

Kharna is the second day of Chhath Puja. Kharna means the fast of the whole day. On this day, the devotees are not allowed to drink even a single drop of water. In the evening, they can eat gur ki kheer(jaggery kheer), fruits and chapati full of ghee.

Sandhya Arghya (Third Day)

On the third day of Chhath puja, an arghya is offered to the sun god during the Kartik Shukla Shashthi. In the evening, a bamboo basket is decorated with fruits, thekua and rice laddus, after which devotees offer an arghya to the sun with their families. At the time of Arghya, water and milk is offered to Sun God and the Chhathi Maiya is worshiped from a soop filled with prasad. After the worship of Sun God, Shashthi Devi songs are sung in the night and the vrat katha is heard.

Usha Arghya (Fourth Day)

On the last day of Chhath puja in the morning, an arghya is offered to the Sun God. On this day, before sunrise, the devotees have to go to the riverbank to offer an arghya to the rising sun. After this, the protection of the child from Chhathi maiya and the happiness of the entire family is sought for peace. After worship, devotees drink sharbat and raw milk, and and eat a little prasad in order to break one’s fast which is called Paran or Parana.

Chhath Puja Vidhi

Get all the samagri before the Chhath puja and offer an arghya to Sun God:

●  3 large bamboo baskets, 3 soop made of bamboo or brass, plate, milk and glass
●  Rice, red vermilion, lamp, coconut, turmeric, sugarcane, suthani, vegetable and sweet potato
●  Pear, big lemons, honey, paan, whole herd, caravans, camphor, sandalwood and dessert
●  As prasad, take thekua, malpua, kheer-puri, semolina pudding, rice ladoos.

Chhath Puja Arghya Vidhi

Place the above Chhath puja samagri in the bamboo basket. Put the whole prasad in soop and burn the lamp in the soop. Then, all the women stand in knee deep water with traditional soop in their hands to offer an arghya to the sun.

Legend Associated with Chhath Puja

The Chhathi Maiya is worshiped on the Chhath festival, which is also mentioned in the Brahma Vaivarta Purana. According to a legend, King Priyavrat, son of First Manu Swayambhu, had no children. Because of this, he used to be very sad. Maharishi Kashyap asked him to do a yajna. According to Maharishis orders, he performed a yajna for a son. After this, Queen Malini gave birth to a son but unfortunately the baby was born dead. King and other family members were very sad because of this. Only then a craft seen in the sky, where Mata Shashthi was sitting. When the king prayed to her, then she introduced herself and said that - I am the manas daughter of Lord Brahma, Shashthi Devi. I protect all the children of the world and give the blessings of children to all childless parents.

After this, Goddess blessed the lifeless child with her hands, so that he was alive. The king was very pleased with the grace of Goddess and he worshiped the goddess Shashthi Devi. It is believed that after this puja, this festival is celebrated worldwide.

Religious and Cultural Significance of Chhath Puja

Chhath Puja is a festival of religious and cultural importance. This is the only festival in which Sun god is worshipped and offered an arghya. The worship of the sun in Hindu religion is of great importance. He is the only God whom we can see on a regular basis. In the Vedas, the Sun God is called the soul of the world. The light of the sun has an ability to destroy many diseases. With the auspicious effect of the sun, the person gets health, wealth and self-confidence. In Vedic astrology, the sun is said to be the factor of soul, father, ancestor, respect and high government services. On the Chhath Puja, worship of Sun god and Shashti Maiya is achieved for a person, children, pleasure and desire. Culturally, the main feature of this festival is the simplicity of tradition, love for purity and nature.

Significance of Chhath Puja the Astrological Way

The Chhath festival is of great importance even as per scientific and astrological point of view. The sixth tithi of the Kartik Shukla Paksha is a special astronomical occasion, when the sun is situated in the southern hemisphere of the earth. During this time, ultraviolet rays of the sun collect more than the normal amount on the earth. The direct effect of these harmful rays falls on peoples eyes, stomach and skin. The worship and offering an arghya to the sun on the Chhath puja should not harm the person with ultraviolet rays, hence the importance of Sun worship increases.

We hope you liked this article based on Chhath Puja. Astrosage wishes all our readers a happy Chhath Puja!

AstroSage on Mobile ALL MOBILE APPS

AstroSage TV SUBSCRIBE

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Navagrah Yantras

Yantra to pacify planets and have a happy life .. get from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com